ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Глава първа

ДЕФИНИЦИИ

 

 • По смисъла на настоящите Общи условия:

 

 • Търговец е „Теолит Консултинг“ ЕООД, ЕИК: 200842840, седалище и адрес на управление: гр. Банкя, бул. „Варна“ № 144, вх. А, ет. 1, ап. 1, ПК: 1320, представлявано от Мирослав Методиев Иванов, в качеството му на Управител.
 • Клиент е всяко пълнолетно физическо лице или действащо юридическо лице, което прави поръчка и сключва индивидуален договор от разстояние на стоки и/или услуги.
 • Индивидуален договор е договор, който има за предмет предоставянето от страна на Търговецът на избрана от Клиента услуга и/или стока.
 • Стоки и услуги означава всички артикули, промоционални оферти, обявления и информация, съдържащи се в настоящата интернет страница, които се отнасят до и могат да бъдат получени от Клиентите.

 

Глава втора

ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 

 • Търговецът е създал интернет страницата https://colway.bg/, която представлява електронен магазин, съдържащ подробна информация за предлаганите на Клиентите стоки и услуги.

 

 • Търговецът предоставя, а Клиентите се задължават при използване на интернет страницата, електронния магазин, както и при поръчка на стоки и/или услуги, да спазват разпоредбите в настоящите Общи условия.

 

 • Настоящите Общи условия са предназначени да уредят отношенията между „Теолит Консултинг“ ЕООД, ЕИК: 200842840, седалище и адрес на управление: гр. Банкя, бул. „Варна“ № 144, вх. А, ет. 1, ап. 1, ПК: 1320, представлявано от Мирослав Методиев Иванов, в качеството му на Управител, наричано по-долу за краткост „Търговец“, и потребителите на интернет страницата, наричани по-долу „Клиенти“, във връзка с извършване на поръчки на обявените стоки и/или услуги, предоставяни от Търговеца, на настоящата интернет страница и поместения в нея електронен магазин.

 

 • Настоящите Общи условия обвързват Клиентите на интернет страницата и поместения в нея електронен магазин, след като са ги приели изрично, което се осъществява чрез извършване на поръчка на стоки и/или услуги и съответно сключване на индивидуален договор с Търговеца.

 

Глава трета

ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

 

 • Данни за Търговеца:

 

Наименование: „Теолит Консултинг“ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 200842840

Седалище и адрес на управление: гр. Банкя, бул. „Варна“ № 144, вх. А, ет. 1, ап. 1, ПК: 1320

Интернет страница: https://colway.bg/

 

Глава четвърта

СКЛЮЧВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР, РЕКЛАМАЦИЯ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

 

 

 • За използването на интернет страницата не е необходима регистрация, но при желание от страна на Клиентите Търговецът е предоставил възможност за създаване на потребителски профил. За предоставянето на избрана от Клиента стока и/или услуга, която е представена на интернет страницата, е необходимо Клиентът да се е запознал с настоящите Общи условия и да сключи индивидуален договор с Търговеца.

 

 • Клиентът заявява желанието си да поръча или купи стока и/или услуга през интернет страницата като направи поръчка по електронен път или по телефон и която съответно се регистрира от самия него или от служител на Търговеца от негово име.

 

 • (1) Клиентът може да сключи индивидуален договор с Търговеца посредством електронните услуги на интернет страницата и/или по телефона. За тази цел, Клиентът следва да попълни съответните полета, които са необходими на Търговеца, за да изпълни дадената услуга, както и да предостави личните си данни, за да може да бъде изпълнена поръчката.

 

(2) С попълването на информацията в електронния формуляр и изпращането на поръчката за обработване от Търговеца, Клиентът декларира, че се е запознал с настоящите Общи условия, както и че е съгласен с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.

 

 • Търговецът изпраща уведомление до Клиента за регистриране на направената поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление Търговецът прави по електронен път и/или по телефона.

 

 • Доставка на стока по сключен индивидуален договор се извършва в срок от 2 (два) до 5 (пет) работни дни за стоки, които Търговецът има налични. Стоки, за които Търговецът не поддържа наличности на склад доставката може да отнеме до 20 (двадесет) работни дни. Всички доставки по сключени индивидуални договори се извършват чрез куриерски услуги на трето лице – доставчик, според тарифата на куриерската компания.

 

 • Търговецът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от направената поръчка поради налични обективни и/или непредвидени обстоятелства, включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност. При всички случаи Търговецът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Търговеца е да върне предварително заплатената цена на стоката и/или услугата, ако такава е била заплатена.

 

 • Индивидуалният договор от разстояние между Търговеца и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща уведомление, че стоката от направената поръчка е готова за изпращане или вече е изпратена, или че Услугата може да бъде предоставена. Такова съобщение съдържа уведомление, че Клиентът допълнително ще бъде уведомен от куриер за точната дата на доставката.

 

 • Индивидуалният договор, сключен между Клиента и Търговеца, се състои от настоящите общи условия и всички евентуални допълнителни договорки между страните.

 

 • (1) При несъответствие на обявената на интернет страницата стока с предоставената по сключен индивидуален договор Клиентът има право да предяви рекламация, като поиска от Търговеца да приведе стоката в съответствие с договора за покупко-продажба, или да се откаже от сключения договор и да върне предоставените стоки.

 

(2) Освен правото за рекламация, Клиентът има право да направи отказ от сключения договор, след което се дължи връщане на поръчана и предоставена стока в 14-дневен срок от получаване на същата от Клиентът. Това право може да бъде претендирано и ако предоставената стока е дефектна, повредена при транспорта или е погрешно изпратена (продуктът не съответства на поръчания).

 

(3) Правото на рекламация на стоки не се отнася и е неприложимо относно предлаганите от Търговеца хранителни стоки.

 

 • При предявяване на рекламацията Клиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт при условията и по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите.

 

 • Рекламацията може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Този срок спира да тече през времето, необходимо за замяната на стоката или за постигане на споразумение между Търговеца и Клиента за решаване на спора.

 

 • Търговецът трябва да приведе стоката в съответствие с договора за покупко-продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Клиента. След изтичането на този срок или когато Клиентът не е удовлетворен от решаването на рекламацията, същият има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на стоката.

 

 • Привеждането на стоката в съответствие с договора за покупко-продажба е безплатно за Клиента.

 

 • Клиентът не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато Търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от Клиента.

 

 • Клиентът не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително.

 

 • Рекламацията се подава устно или писмено. При предявяване на рекламация Клиентът посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. При подаване на рекламация Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 

 • Търговецът поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощените от него лица рекламации, включително в електронен вариант. При предявяване на рекламация Търговецът издава документ на Клиента за това, че е приел рекламацията. Документът може да бъде изпратен и на електронния (имейл) адрес, посочен от Клиента. Документът съдържа: датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката, обстоятелства за рекламацията и подпис на лицето, приело рекламацията.

 

 • Всички допълнителни условия и процедури по отношение на рекламация от Клиента са съгласно действащото право на Република България, към момента на предявяване на рекламацията.

 

 • Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите Клиентът има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от Закона за защита на потребителите, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Клиента или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Клиента.

 

 • Когато Клиентът иска да се откаже от договора от разстояние той трябва да информира Търговеца за решението си преди изтичането на горепосочения 14-дневен срок. Клиентът е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, ако е изпратил съобщение на Търговеца за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на този срок.

 

 • Когато Клиентът е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, Търговецът възстановява всички суми, получени от клиента, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Клиента да се откаже от договора.

 

 • Търговецът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната транзакция, освен ако Клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за същия.

 

 • Търговецът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Клиентът изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Търговеца.

 

 • Търговецът може да задържи плащането на сумите на Клиента, докато не получи стоките или докато последният не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

 

 • Съгласно чл. 55, ал.1 от Закона за защита на потребителите, когато Клиентът упражни правото си на отказ от договора от разстояние, същият трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца или на упълномощено от него лице, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Клиентът е съобщил на Търговеца решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Клиентът изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

 

 • Клиентът заплаща само преките разходи за връщането на стоките.

 

 • Клиентът носи отговорност само за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

 

 • Адресът за връщане на стоката е адреса на управление на Търговеца, посочен в настоящите Общи условия или до офис на куриер – след предварителна договорка между страните.

 

 • За да се възползва Клиентът от правото си на връщане на стоката, е необходимо да са налице следните предпоставки:
 • стоката да не е повредена;
 • стоката да е със запазен търговски вид;
 • стоката да не е използвана, освен за изпробване на функционалността й;
 • да върне заедно със стоката придружаващите я стокови, счетоводни и транспортни документи, както и оригиналната опаковка.

 

Глава пета

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ УСЛУГИ

 

 • Плащанията от Клиент към Търговец за предоставени стоки и услуги се извършват по банков път, чрез превод по посочена банкова сметка, чрез виртуален ПОС терминал или чрез наложен платеж, при получаване на съответната стока, като Търговецът издава фактура за съответната поръчка и сума. Клиентът следва да предостави всички необходими данни за целта на издаването на фактура, съгласно действащото законодателство.

 

Глава шеста

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

 

 • Търговецът има право да променя, обновява, разширява, допълва и премахва елементи в интернет страницата и съдържащия се в нея електронен магазин, както и в характеристиките, броя, качеството и видовете стоки и/или услуги, предоставяни от него, по всяко време и по своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.

 

 • Търговецът има право по всяко едно време и без преизвестие да извършва добавя, променя, изменя и премахва стоки и/или услуги, предлагани на интернет страницата и поместения в нея електронен магазин.

 

 • Търговецът има право да откаже изпълнението на направена поръчка на стока и/или услуга, когато Клиентът е предоставил непълни, подвеждащи, наточни и/или грешни данни или възпрепятства коректното изпълнение на същите.

 

 • Търговецът следва да предоставя на Клиентите информация за предлаганите стоки и услуги своевременно и съобразно обявените и посочени в интернет страницата и електронен магазин артикули и услуги, без да има разминаване в качеството, конструкцията и състоянието на стоките.

 

Глава седма

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТИТЕ

 

 • Клиентът има право да разглежда, използва по предназначение интернет страницата, да поръчва стоки чрез електронния магазин, както и да се свързва с Търговеца при възникнала необходимост и във връзка с направата на поръчкая изпълнението и/или приключването на такава.

 

 • Клиентът няма право да поврежда, модифицира, променя, нарушава нормалното функциониране, копира или инсталира вреден софтуер на части и/или елементи от интернет страницата, както и поместения в нея електронен магазин.

 

 • Клиентът няма право да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, с комерсиална или некомерсиална цел, каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично или в цялост от интернет страницата.

 

 • Клиентът няма право да извършва DDoS атаки, да изпраща спам или уммишлено да извършва дейност, целяща да причини намаляване капацитета на работа, претоварване или изключване на сървърите на Търговеца или генериране на прекомерен интернет трафик с цел нанасяне на вреда, повреда или привеждането на интернет страницата и/или намиращия се в нея електронен магазин в неработещо или неизползваемо състояние.

 

 • Клиентът няма право да инсталира, внедрява или вмъква софтуер чрез, който да получава неразрешен достъп до интернет страницата и намиращия се в нея електронен магазин или до информация, съдържаща се в сървърите на Търговеца.

 

 • Клиентът няма право да използва наименованието, оформлението, търговската марка или други уникални и индентифициращи елементи от интернет страницата на Търговеца.

 

 • Клиентът носи отговорност за всяко умишлено увреждане и нарушаване нормалното функциониране на интернет страницата и поместения в нея електронен магазин, извършени от него или негови подопечни лица действия.

 

Глава осма

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

 

 • Търговецът не поема отговорност за евентуални вреди и неблагоприятни последици, възникнали за Клиенти във връзка с употребата на тази интернет страница и/или поместения в нея електронен магазин.

 

 • Търговецът не носи отговорност за вреди, възникнали в резултат на грешно въведена информация от Клиент, както при загуба на информация от настъпили технически и/или софитуерни щети по хардуерни и/или софтуерни елементи на интернетстраницата и поместения в нея електронен магазин.

 

Глава девета

ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

 • Търговецът събира и обработва лични данни на физическите законосъобразно и в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. Подробна информация за което се намира в Политиката за защита на личните данни на https://colway.bg/.

 

 • Търговецът не събира, не съхранява и не обработва данни, свързани с номера на кредитни и/или дебитни карти, с които се извършват плащания за заявени услуги и/или поръчани стоки чрез електронния магазин на настоящата интернет страница.

 

Глава десета

ВРЪЗКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

 

 • Търговецът може да предоставя връзки на тази интернет страница към други уеб сайтове, които не се поддържат и не са собственост на същия.

 

 • Търговецът няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове.

 

Глава единадесета

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

 • Търговецът притежава цялото налично съдържание на елементи и характеристики на интернет страницата и поместения в нея електронен магазин.

 

 • Съдържанието на сайта на Търговеца може да бъде използвано от Клиентите само след изрично писмено разрешение и сключен договор за отстъпване право на ползване на авторски права.

 

 • Свободният достъп до интернет страницата и поместения в нея електронен магазин, не следва да се приема и тълкува като безвъзмездно отстъпване право на ползване на авторски права.

 

Глава дванадесета

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 • Всички съобщения и уведомления между Търговеца и Клиента ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено или чрез техническо средство, което изключва възможността за неточно предаване на информацията. Ако някоя от страните промени предоставения адрес за кореспонденция, телефонен номер, електронна поща и/или друго средство за кореспонденция, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления и друга изпратена кореспонденция.

 

 • Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия не води до недействителност на Общите условия като цяло и/или направени поръчки, заявки за услуги и сключени индивидуални договори между Клиент и Търговеца.

 

 • За неуредените въпроси в тези Общи условия, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилага действащото българско законодателство.

 

 • Всички спорове между Търговеца и Клиента, породени от тези Общи условия и сключените индивидуални договори, щe бъдaт paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.